Årsmöte 2020

På grund av rådande situation med covid-19 har styrelsen beslutat att föreningens årsmöte flyttas fram till den 27 juni 2020 kl. 13:00. Platsen för mötet är Nordic Light Hotel, Vasaplan 7, Stockholm.

Med stöd av den nya, tillfälliga lag som riksdagen beslutade om den 3 april 2020, Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, anser styrelsen att det i år är olämpligt att genomföra årsmötet på sedvanligt vis. Styrelsen har diskuterat ett flertal alternativ för att underlätta genomförandet av årsmötet inom tidpunkten som anges i föreningens stadgar. Utöver tidpunkten behöver även hänsyn tas till rådande rekommendation om att resor som ej är nödvändiga bör avstås från. Styrelsens diskussioner har därför landat i nedan beslut.

Obligatorisk närvaroanmälan
Den medlem som avser närvara fysiskt på årsmötet i Stockholm (max 44 personer) måste anmäla sin närvaro till admin@hogfjallet.se Uppge för- och efternamn, lägenhetsnummer samt andelsvecka/or. Alternativt fyll i närvarotalongen som återfinns längst ner på denna sida och skicka in talongen till angiven postadress. Närvaroanmälan ska vara föreningen tillhanda senast den 10 juni 2020.

Digitalt årsmöte
Årsmötet kommer även vara möjligt att följa digitalt, på distans. Den medlem som väljer att följa årsmötet digitalt kommer dock inte att sättas upp på årsmötets röstlängd och har inte möjlighet att rösta på årsmötet.
Länk till årsmötets digitala sändning

Röstning
Röstning kan ske genom fysisk närvaro på årsmötet i Stockholm, genom poströstning eller via ombud med fullmakt.

Röstberättigad medlem tillåts utöva sin rösträtt genom poströstning. Om medlem önskar poströsta ska poströstningsformuläret som återfinns längst ner på denna sida användas. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas per post alternativt skannas och bifogas ett e-postmeddelande till föreningen. Postadress och e-postadress anges i formuläret. Poströstningsformuläret ska vara föreningen tillhanda senast den 10 juni 2020.

Möjlighet att anlita ombud utvidgas till att gälla även andra än make, sambo eller annan medlem. Det är möjligt att som ombud företräda fler än en röstberättigad medlem. Den som agerar ombud måste fysiskt närvara på årsmötet i Stockholm. Ombudet ska uppvisa en skriftlig, underskriven och daterad fullmakt. En fullmaktsmall återfinns längst ner på denna sida.

Röstberättigad medlem som vill rösta i enlighet med styrelsens och/eller valberedningens förslag ges möjlighet att ge fullmakt till någon av styrelsens medlemmar (ej Johan Thorsell) att rösta för sin räkning.
Länk till sida med styrelsemedlemmar

Mötesunderlag och information

 1. Kallelse och dagordning – ny för 27 juni 2020
 2. Närvarotalong – ny för 27 juni 2020
 3. Inkomna propositioner och motioner
  – Proposition 1 Brf Högfjällets styrelse
  Motion 1 Victoria Strand och Dan Israel
  Motion 2 Staffan Wennberg
  – Styrelsens svar på inkomna motioner
 4. Årsredovisning 2019 & Revisionsberättelse
 5. Verksamhetsberättelse 2019
 6. Underlag och information från valberedningen
 7. Poströstningsformulär
 8. Fullmaktsmall
 9. Länk till årsmötets digitala sändning